Online-PianoSpelen.nl

Het enige platform waar je online pianolessen kunt volgen die speciaal voor jou gemaakt worden!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden van EH Music zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met EH Music.
1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.
1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met EH Music aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Misbruik
2.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is EH Music gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het account van de gebruiker te blokkeren.
2.2 Indien EH Music schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.
2.3 EH Music heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.

Artikel 3 Termijnen
Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van één betaaltermijn. Indien een termijn niet wordt voldaan eindigt het abonnement van rechtswege.

Artikel 4 Opzeggen overeenkomst
De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, na het opzeggen heeft de gebruiker nog recht op toegang tot het einde van de maand waarvoor betaald is, e.e.a. conform Artikel 3. Opzegging kan uitsluitend via de link op de website onder “Account”.

Artikel 5 Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan EH Music kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.
5.2 De schade die de gebruiker door de overmacht situatie oploopt kan hij niet verhalen op EH Music.

Artikel 6 Vermelding
EH Music behoudt zich het recht om in bepaalde berichten en/of inhoud een verwijzing te plaatsen naar ehmusic.nl.

Artikel 7 Geschillen
7.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.